Tradičný šamanizmus je komplexným fenoménom zahrňujúcim množstvo presvedčení, rituálov, ceremónií vyskytujúcich sa po celom svete  a v rôznych kultúrach. Od ostatných spirituálnych postupov liečenia, predpovedania atď. ho odlišujú isté základné a typické znaky.

1, šaman má priamy kontakt so spirituálnymi silami a svojimi spojencami

2, spolupracuje s jednou alebo dvoma veľmi blízkymi silami vo vzájomnom rešpekte t.j. nie je nimi ovládaný ani on ich neovláda ale pracujú na základe partnerstva

3, šaman má nad svojim stavom zmeneného vedomia kontrolu

4, jeho úlohy sú spojené predovšetkým s každodenným životom spoločnosti, nie je pre neho primárne dosiahnuť osobné „osvietenie“

5, schopnosť opustiť telo tj. podstúpiť tzv. “magický let duše“ voláme šamanskou cestu


Väčšina šamanských kultúr pri popise toho, kam putuje šamanova duša počas toho „letu „ hovorí o veľmi podobných kozmologických aspektoch. Vo všeobecnosti sa tento paralelný svet delí na horný, dolný a stredný svet, dolný a horný svet sú potom domovom spirituálnych bytostí a pomocných duchov.

Šamanský stav vedomia sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi: spevom, tancom, užitím halucinogénov alebo pomocou monotónneho zvuku. V tradičných kultúrach Ameriky sa niekedy v súvislosti s dominujúcimi metódami a postupmi môžeme stretnúť s členením na tzv. cestu severu a cestu juhu, cestu orla a cestu kondora.

V šamanských kultúrach na severnej pologuli dominujú potom postupy, ktoré využívajú viac funkcie mysle a rôzne spôsoby jej otvorenia cez očistné a pôstne rituály akými sú napr. swetlodge ( indiánska sauna), visionquest a mnohé iné spojené aj so sebadisciplínou a istou formou deprivácie. V týchto kultúrach hrá centrálnu úlohu spojenca a pomocníka pri prechode do niekaždodennej skutočnosti monotónny zvuk, predovšetkým bubna. Jeho pozoruhodný účinok spočíva v rýchlom prechode do iného stavu vedomia vďaka zvuku, ktorý aktivuje mozog a mení frekvenciu mozgových vĺn na 4-7 cyklov za sekundu, čo zodpovedá EEG frekvencii theta.

Na južnej pologuli je naopak oveľa častejším spôsobom na dosiahnutie zmeneného

stavu vedomia použitie tzv. rastlín sily, teda rastlín s halucinogénnymi účinkami. často sa v tejto súvislosti hovorí o posvätných rastlinách, ich užitie je ritualizované a teda často úzko viazané ku špecifickej kutlúre alebo miestu. Práca s rastlinami pôsobí cez telo a telesný metabolizmus, používa sa pri nej oveľa častejšie spev , liečivé slová a jemné energie hrkálok,ktoré bývajú rovnako často zhotovené zo semiačok rastlín a pod.

Každá kultúra má pochopiteľne svoje špecifické a zaužívané postupy, ich obsah je vecou antropologických výskumov a na tomto mieste by sme radi uviedli len jeden z možných príkladov tradičných šamanských kultúr severu , tradíciu Tuvinského šamanizmu, s ktorou máme aj osobnú skúsenosť. Základný obraz o cest juhu nájdete tiež v samostanom ilustračnom článku o šamanizme južnej Ameriky. V odbornej antroplogickej literatúre nájdete potom istopodrobnejšie a obsiahlejšie informácie.