Cyklus Vitalita 2011

V predošlých číslach som sa venovala pomerne obšírne tradičným šamanským obradom a ceremóniám, nakoľko práve prostredníctvom nich a vďaka nim šaman sprostredkúva spojenie medzi paralelnými realitami v ktorých sa pohybuje jeho slobodná duša. Existujú obrady ustálené v istých kultúrach aj obrady vysoko jedinečné a špecifické viazané k umeniu toho ktorého medicinmana.

 

Na konci tohoto cyklu článkov by som sa rada dotkla témy, ktorá zaujíma každého z nás, témy, ktorá nás konfrontuje s konečnosťou  života a tým dáva aj nášmu súčasnému konaniu , rozhodovaniu a životu samotnému  nový rozmer.

Šamanizmus je cestou poznania, nie viery. Poznania, ktoré je osobné a nepatrí nikomu v tejto realite. Získať k nemu prístup znamená vstúpiť cez bránu šamanizmu do reality duchov a ich múdrosť k nám potom prichádza cez našu vlastnú overiteľnú skúsenosť.”


(Michael Harner, PhD., FSS, zakladateľ a prezident FSS – Nadácie pre štúdium šamanizmu)

Skúste na chvíľu zatvoriť oči a nechajte voľne vyplynúť predstavu , ktorá sa vo Vás spája so slovom šaman. Pravdepodobne u mnohých z Vás toto slovo evokuje obraz muža alebo ženy v maske alebo kostýme tancujúcich uprostred zhromaždenia svojej komunity okolo otvoreného ohňa možno s divým alebo minimálne zvláštnym výrazom.
Dnes slovom šaman alebo "šamanský " označujeme veľmi široký okruh ľudských aktivít často ale s významom tohto pojmu nesúvisiacich no skrývajúcich v sebe tajomno a prísľub neobyčajných zážitkov. Čo teda ale potom šamanizmus naozaj je a kto je a kto nie je šamanom, kúzelníkom alebo medicinmanom ? Môže byť šamanom ktokoľvek alebo len určití vyvolení jedinci s mimoriadnymi schopnosťami? Čo nám o šamanoch hovorí skúmanie histórie a ako je to pre nás dnes? Môžeme sa ja my ľudia západného sveta stať šamanmi?

Podstatou šamanskej techniky je prechod z jednej oblasti vesmíru do inej, prechod z našej každodennej formy reality do tzv. niekaždodennej. Šaman je osobou, ktorá pozná tajomstvo tohto prechodu a teda pozná aj spôsob prechodu hraníc medzi jednotlivými oblasťami. Niekedy sa o šamanovi hovorí ako o osobe, ktorá sedí na plote medzi dvoma svetmi, každou nohou je potom v jednej z nich a plynule dokáže prechádzať medzi jej zdanlivo rozdelenými aspektami. Austrálski aborigéni volajú tento paralelný svet "snovým svetom", kelti hovorili o "inom svete" a americkí indiáni ho nazývajú svetom duchov.

Šamanizmus je prastarou a nesmierne silnou spirituálnou praxou, ktorá nám aj v súčasnom svete pomáha prežiť v čase dramatických prírodných a spoločenských zmien , v čase hlbokej planetárnej aj osobnej transformácie. V modernej dobe sme vedení k tomu, aby sme verili len a len tomu, čo môžeme vidieť, cítiť,počuť, ochutnať atď. Naopak šamanizmus nás učí, že paralelne existuje aj iný svet, rovnako reálny ako ten náš, svet duchov, spirituálnych bytostí, bohov a bohýň ktorí sú s nami ochotní zdieľať svoju múdrosť, vhľad a liečivú silu.

V predošlom čísle som sa pokúsila priblížiť vám dva zo siedmich základných a naj posvätnejších obradov patriacich ku tradícii severoamerických – lakotských indiánov. Aj iné tradične šamanské kultúry majú pochopiteľne mnohé svoje vlastné rituály a obrady, no u lakotov sa práve sedem pokladá za najvýznamnejšie pretože ich pôvod bol inšpirovaný víziami danými kmeňu Bielou Buvolou ženou. K týmto obradom teda patria už spomínaná očistná sauna INIPI, hľadanie vízie alebo tiež Hanbleceya, a ďalej obrad a tanec slnka Wiwangyang Wacipi, prijatie do rodiny Hunkapi, dozretie v ženu – obrad Bielej Buvolej ženy, obrad na ochranu kmeňa – Throwing ot the sacred Bowl a obrad na uvoľnenie duše po smrti.

V predošlých číslach sme pomerne veľa priestoru venovali vysvetleniu dôležitosti obradov a ceremónií v práci šamana. Priblížili sme si sedem naj-posvätnejších obradov lakotskej indiánskej tradície pričom veľa pozornosti a priestoru sme venovali predovšetkým Inipi – očistnej saune, hľadaniu vízie – Vision questu a v poslednom čísle potom tancu Slnka – Sandancu.